Pašnovērtējuma ziņojums 2017

Akreditācijas ekspertu ziņojums (2014)

Skolas nolikums

Skolas iekšējās kārtības noteikumi audzēkņiem

Reglaments "Par audzēkņu zināšanu un prasmju vērtēšanas kritērijiem un kārtību, audzēkņu pārcelšanu nākošajā klasē, audzēkņu atskaitīšanu"
 

Par līdzfinansējuma samaksas kārtību Siguldas novada pašvaldības izglītības iestādēs, kuras īsteno profesionālās ievirzes izglītības programmas.pdf